Algemene voorwaarden

Je kunt je kind, puber en/of jezelf aanmelden via de telefoon, voicemail of contactformulier. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. Dan maken we vervolgens een afspraak voor een ‘matchen we’ gesprek. Tijdens het maken van deze afspraak kun je kort toelichten wat de reden is voor aanmelding. Voorafgaand aan de intake is het prettig het contactformulier volledig in te vullen.

 

Tevens wil ik graag weten of je eerst als ouder(s) een afspraak maakt om de hulpvraag te onderzoeken (dit kan ook direct in het bijzijn van je kind).

 

Het is natuurlijk de bedoeling dat de verbetering thuis door blijft gaan, daarom werk ik vaak tegelijk met jullie. Dit betekent dat je aanwezig bent tijdens de coaching. Samen ontdekken we wat werkt in jullie situatie en waarmee je je kind thuis verder kunt helpen. Dit voelt meestal prettig en veilig voor je kind. Soms echter vinden jongeren het prettiger om alleen te komen. Dat kan, maar gaat altijd in overleg met de ouders.

 

Aan het eind van elke sessie bespreken we wat en of er nog meer nodig is. Zo nodig maken we een nieuwe afspraak. Wanneer er aanleiding voor is worden jullie doorverwezen.

 

Na iedere afspraak ontvang je, indien gewenst, een kwitantie. Voor betaling van de sessie ontvang je van mij een betaalverzoek. Indien gekozen wordt voor een pakket dan ontvangen jullie hiervoor een factuur. De geldigheidsduur van een pakket is 6 maanden, tenzij mondeling en/of schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes die jullie maken voor jezelf en/of je kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.

 

Ik ben er niet om in overleg of gesprek te gaan met scholen, ex-partners, artsen etc. Wel kan ik jullie ondersteunen in de voorbereiding voor zo’n gesprek.

 

Onze coaching gesprekken zijn vertrouwelijk. Mochten er echter signalen zijn dat de veiligheid van jou en/of jullie kind in gevaar is, dan ben ik wettelijk verplicht dit te bespreken met derden (bijvoorbeeld familie, school, huisarts, veilig thuis). Maar dit wordt tevoren met je besproken! (wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling)

 

Heb je een vraag of klacht contact met mij op dan kunnen we samen kijken naar een oplossing. Daarnaast ben ik aangesloten bij het Klachtenloket van Adiona.